Slide background
Slide background
Slide background

Журам

АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ӨЛЗИЙТ СУМЫН ЗДТГ-ЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД МӨРДӨЖ БАЙГАА ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ДҮРЭМ, ЖУРАМ, ЗААВРЫН ЖАГСААЛТ: 1.Хууль тогтоомж: -Монгол Улсын Үндсэн хууль -Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай   хууль -Иргэний хууль -Ажлын таван өдөртэй долоо хоногт шилжүүлэх тухай хууль -Төрийн албаны тухай хууль -Хөдөлмөрийн тухай хууль -Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль -Төсвийн тухай хуулиуд -Аудитын тухай хууль -Шилэн дансны тухай хууль -Архивын тухай хууль -Иргэдээс төрийн байууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг    шийдвэрлэх тухай хууль -Нууцын тухай хуулиуд -Иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан хаагчын эрх зүйн байдлын тухай -Татварын багц хуулиуд -Нийгмийн даатгалын багц хуулиуд -Нотариатын тухай хууль -Нийгмийн халамжийн тухай хуулиуд -Газрын тухай хууль -Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль; -Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай хууль; -Байгаль орчны багц хуулиуд -Өмчийн тухай хууль -Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай -Авлигын эсрэг хууль -Гамшгаасхамгаалах тухай хууль -Аймаг, сум, дүүргийн ИТХ-ын сонгуулийн тухай хууль -Архидан согтуурахай тэмцэх тухай хууль -Бага, дунд боловсролын тухай хууль -Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хууль -Иргэний бүртгэлийн тухай хууль -Гэр бүлиийн тухай хууль -Эрүүл мэндийн тухай хууль -Жижиг дунд үйлдвэрийн тухай хууль -Захиргааны хариуцлагын тухай хууль -Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хууль -Мал хулгалах гэмт хэрэгтэй тэмцэх тухай хууль -Малын индексжүүлсэн даатгалын тухай хууль -Хоршооны тухай хууль -Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль -Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль -Үндэсний их баяр наадмын тухай хууль -Хүнсий тухай хууль -Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль -Статистикийн тухай хууль -Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль -Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль -Эм, эмнэлэгийн хэрэгслийн тухай хууль -Бусад 2. Дүрэм, журам: -Хөдөлмөрийн дотоод журам -Ёс зүйн дүрэм -Хяналт шинжилгээ хийж, үр дүнг үнэлэх журам -Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг хянан шийдвэрлэх журам -Бусад