Slide background
Slide background
Slide background

ГАЗРЫН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА

ГАЗРЫН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА. Монгол улсын газрын тухай хуулийн 33-р зүйлийн 1.2 дэх хэсэг, Засгийн газрын 2003 оны 28-р тогтоолын 7-р хавсралт, сумын ИТХ-ын 2015 оны 12 дугаар сарын 17 ны өдрийн 41 тоот тогтоолоор батлагдсан 2016 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг үндэслэн Өлзийт суманд дараах газруудыг дуудлага худалдаагаар эзэмшүүлэхээр шийдвэрлээд байна. Дуудлага худалдааны зарчмаар эзэмшүүлэх газрын хэмжээ, зориулалт, байршил, хугацаа, анхны үнэ № Газар эзэмшүүлэх хэлбэрүүд Зориулалт Байршил Хугацаа /жил/ Газрын хэмжээ /м2/ Дуудлага худалдаагаар эзэмшүүлэх газрын анхны үнэ /төг/ Дуудлага худалдаа, явуулах газар, он, сар, өдөр 1 дуудлага худалдаагаар Уламжилалт эмчилгээ сувьлал Ямаат баг, Цайдамын нуурын эрэг 20 30,000/м2/ 7,000,000 ЗДТГ-ын малчид хүлээж авх танхимд 2016.07.06 10:00 цаг 2 дуудлага худалдаагаар Жимс жимсгэнэ Хөшөөт баг, Орхоны хөндий зөрүүлгийн дэнжийн хойд талын эрэг дагуу 20 10000/м2/ 140.000 ЗДТГ-ын малчид хүлээж авх танхимд 2016.07.06 15:00 цаг Дуудлага худалдаанд оролцохыг хүссэн Иргэн, ААНБ-ын хүсэлтийг Өлзийт сумын ЗДТГазар байранд тухайн дуудлага худалдаа явуулахаас 30 минутын өмнө хүртэл хүлээж авна. Дуудлага худалдаанд оролцохыг хүсэгчид Өлзийт сумын ЗДТГазар дээр ирж хүсэлтээ зохих маягтын дагуу үнэн зөв гаргана. уудлага худалдаа Өлзийт сумын ЗДТГазрын малчид хүлээж авах танхимд 2016 оны 07-р сарын 06 өдөр 10:00 цагт эхлэнэ. Мэдээлэл авах утас: 88338369